Podmienky používania

 

 1. VytahoveKomponenty.com sú internetové stránky prevádzkované spoločnosťou Artini, s.r.o. ďalej len prevádzkovateľ. 
 2. Stránky umožňujú bezplatne zverejňovať a vyhľadávať ponuky a dopyty tovaru a služieb týkajúcich sa zvíhacích zariadení súkromných osôb a podnikateľských subjektov, ďalej len užívateľov. 
 3. Na inzertnom serveri VytahoveKomponenty.com je zakázaná inzercia ktorá nesúvisí so zvíhacími zariadeniami. 
 4. Na serveri je zakázané inzerovať ničnehovoriace inzeráty typu Zarobte veľa peňazí, viac informácií emailom. Pokiaľ sa na serveri objaví 'zakázaný' inzerát, bude zmazaný. Pokiaľ vložíte dva rovnaké inzeráty, bude ten starší systémom označený ako duplicitný a vymaže sa. Inzeráty môžu byť napísané v slovenskom alebo českom jazyku. 
 5. Služby VytahoveKomponenty.com sú užívateľom poskytované zadarmo. 
 6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo vykonať nevyhnutné zmeny v inzeráte, prípadne inzerát vôbec nezverejniť, prípadne inzerát odstrániť, ak bude v rozpore s platnými zákonmi Slovenskej republiky, podmienkami VytahoveKomponenty.com alebo dobrými mravmi. 
 7. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát pokiaľ je inzerát vložený do nesprávnej sekcie s ohľadom na text inzerátu alebo inzerát budí dojem, že užívateľom je iná právnická alebo fyzická osoba. Prevádzkovateľ má právo zmazať inzerát aj pri podozrení, že inzerát odporuje podmienkam VytahoveKomponenty.com.
 8. Vložený inzerát bude bezplatne zverejnený po dobu 2 mesiacov. Po tejto lehote bude automaticky vymazaný spoločne so všetkými údajmi, ktoré užívateľ pri zadávaní uviedol. Pri vymazaní bude užívateľovi zaslaný potvrdzujúci mail o odstránení inzerátu. Maximálny počet inzerátov pridaných jedným užívateľom je 50. 
 9. Užívateľ si je vedomý toho, že pokiaľ bude chcieť inzerát odstrániť pred uplynutím doby zverejnenia, musí tak učiniť sám pomocou kontrolného hesla pri príslušnom inzeráte. 
 10. Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt mezi predávajúcim a kupujúcim a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí. 
 11. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou. Užívateľ súhlasí s anonymným využitím registračných a štatistických údajov. 
 12. Prevádzkovateľ nezodpovedá za činnosť užívateľov služieb VytahoveKomponenty.com ani za spôsob akým služby VytahoveKomponenty.com využívajú. Správca nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné zneužitie služieb serveru užívateľmi či tretími osobami. 
 13. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám priamo, nepriamo či náhodne vznikli v dôsledku nebo v súvislosti s využívaním služieb VytahoveKomponenty.com. Nezodpovedá za škody, ktoré by užívateľom alebo tretím osobám vznikli v dôsledku nemožnosti využívania služieb VytahoveKomponenty.com alebo v priamej či nepriamej súvislosti s touto skutočnosťou.
 14. Prevádzkovateľ je oprávnený bez súhlasu užívateľov a aj bez ich predchádzajúceho oznámenia služby Serveru upravovať alebo inovovať. 
 15. Užívateľ súhlasí v zmysle zákona o niektorých službách informačnej spoločnosti s tým, že prevádzkovateľ je oprávnený zasielať užívateľovi akékoľvek e-mailové správy, obsahujúce informácie o novinkách, ktoré VytahoveKomponenty.com ponúka. 
 16. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť v okamihu ich zverejnenia. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo tieto podmienky zmeniť.